Đăng Ký Nhận Bản Tin
Đăng ký nhận các bản tin & khuyến mãi


V series:

V400/V40
Submerged type: V400
Flushing type: V40
X/Y Stroke: 400/300mm
Z Stroke: 260mm
MAX Taper: ±30°/100mm
V500/V50
Submerged type: V500
Flushing type: V50
X/Y Stroke: 500/300mm
Z Stroke: 260mm
MAX Taper: ±26°/100mm
V650/V65
Submerged type: V650
Flushing type: V65
X/Y Stroke: 650/400mm
Z Stroke: 350mm
MAX Taper: ±30°/100mm
V750/V75
Submerged type: V750
Flushing type: V75
X/Y Stroke: 750/450mm
Z Stroke: 350mm
MAX Taper: ±33°/100mm
V850/V85
Submerged type: V850
Flushing type: V85
X/Y Stroke: 850/500mm
Z Stroke: 350mm
MAX Taper: ±30°/100mm
V1280/V128
Submerged type: V1280
Flushing type: V128
X/Y Stroke: 1200/800mm
Z Stroke: 350/500mm
MAX Taper: ±33°/100mm
V2000 is a customization, and also the biggest one from Taiwan. It reflects a flexible production line.
V350/V35
Submerged type: V350
Flushing type: V35
VP500
Submerged type: VP500
Table Travel of XY:500x300mm